ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje udostępniane na stronie internetowej Cresa zostały pozyskane ze źródeł, które Cresa uważa za wiarygodne. Cresa nie zweryfikowała jednak dokładności takich źródeł i nie udziela w odniesieniu do nich żadnych gwarancji, rękojmi ani oświadczeń. Wszystkie takie informacje są dostarczane z zastrzeżeniem potencjalnych błędów, pominięć, zmian w obrębie wskazanych cen zakupu lub najmu lub innych warunków, a także z zastrzeżeniem możliwości uprzedniego sprzedania, wynajęcia, sfinansowania lub wycofania nieruchomości bez powiadamiania. Wszystkie prognozy, opinie, założenia i szacunki są udostępniane wyłącznie w charakterze przykładów i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych obecnych lub przyszłych wyników nieruchomości. Każdy gość korzystający z takich informacji, a także z pomocy doradców podatkowych lub prawnych, zależnie od tego, co uzna za stosowne, powinien w niezależny sposób zbadać daną nieruchomość i udostępnione informacje.

Warunki korzystania

Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do każdego przypadku korzystania przez gościa ze strony internetowej Cresa oraz materiałów dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed skorzystaniem z którejkolwiek części strony internetowej Cresa. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków prosimy o zaniechanie korzystania ze strony internetowej Cresa. 

Własność intelektualna
Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym między innymi wszystkie wzory, tekst, obrazy, notatki prasowe i inne informacje, są chronione na mocy przepisów o prawach autorskich Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz stanowią własność Cresa lub zostały jej udostępnione na podstawie licencji umożliwiającej ich wykorzystywanie na tej stronie internetowej. Bez uprzedniej pisemnej zgody Cresa lub wyraźnej pisemnej licencji żadne informacje nie mogą być kopiowane, powielane, przekazywane, wyświetlane, rozpowszechniane, sprzedawane, wynajmowane, sublicencjonowane, zmieniane, przechowywane do dalszego wykorzystania lub w inny sposób wykorzystywane, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie wykorzystywanie dopuszczają obowiązujące przepisy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych. Znaki towarowe, logo, obrazy i znaki usługowe Cresa wykorzystywane na tej stronie internetowej są własnością Cresa i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia Cresa oraz bez wskazania ich właściciela.

Informacje poufne
Cresa odradza przesyłanie na stronę internetową Cresa lub zamieszczanie na niej jakichkolwiek informacji, które użytkownik uważa za poufne lub zastrzeżone. Użytkownik został powiadomiony, że wszelkie przesyłane lub zamieszczane informacje lub materiały będą uznawane za niestanowiące informacji poufnych, a takie przesłanie lub zamieszczenie będzie równoznaczne z udzieleniem Cresa nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, reprodukowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie takich informacji lub materiałów oraz Cresa będzie mieć prawo do wykorzystywania w dowolnych wybranych przez siebie celach wszelkich przesłanych lub zamieszczonych pomysłów, koncepcji, wiedzy lub technik.

Brak oświadczeń i gwarancji. Niezależnie od tego, że Cresa stara się zamieszczać na stronie internetowej dokładne informacje, Cresa nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie udziela żadnych oświadczeń w odniesieniu do dokładności lub kompletności jakichkolwiek prezentowanych informacji lub materiałów. Wszelkie informacje i materiały są udostępniane w stanie „TAKIM, W JAKIM SĄ”, a CRESA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KTÓRE TO GWARANCJE MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z TAKIMI INFORMACJAMI LUB MATERIAŁAMI. W ŻADNYM WYPADKU CRESA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD BEZPOŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH, WYNIKOWYCH LUB UBOCZNYCH, SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIONYCH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW LUB Z POLEGANIA NA TYCHŻE BĄDŹ SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW LUB UTRATY PRZYCHODÓW.