Vrijwaringsclausule

De informatie op de website van Cresa wordt verkregen uit bronnen die Cresa betrouwbaar acht. Cresa heeft de juistheid ervan echter niet geverifieerd en biedt geen garantie, waarborg of vertegenwoordiging met betrekking tot die informatie. Al deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten, weglatingen, wijzigingen in de vermelde verkoopprijs, huur of andere voorwaarden en is afhankelijk van het feit dat het pand is verkocht, gepacht of gefinancierd, of zonder voorafgaande kennisgeving is ingetrokken. Alle projecties, meningen, veronderstellingen en schattingen worden alleen bij wijze van voorbeeld gegeven en vertegenwoordigen mogelijk niet de werkelijke huidige of toekomstige prestaties van een pand. Elke bezoeker die dergelijke informatie gebruikt, in combinatie met belasting- en juridische adviseurs die zo'n gebruiker passend acht, moet een onafhankelijk onderzoek doen naar het pand en de verstrekte informatie.

Gebruiksvoorwaarden
De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van elke bezoeker van de Cresa-website en de materialen die toegankelijk zijn op of via deze website. Lees de volgende Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een deel van de Cresa-website bezoekt en als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, vragen wij u de Cresa- website niet te gebruiken. 

Intellectueel eigendom
Alle informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, persberichten en andere informatie, is beschermd onder de Amerikaanse wet en andere auteursrechtwetgeving en is eigendom van Cresa of is in licentie gegeven aan Cresa voor gebruik op deze website door de eigenaar van het auteursrecht. Zonder een uitdrukkelijke schriftelijke licentie of de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cresa mag geen informatie worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, weergegeven, gedistribueerd, verkocht, verhuurd, in sublicentie worden gegeven, gewijzigd, opgeslagen voor later gebruik of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, behalve voor zover een dergelijk gebruik is toegestaan onder de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten. De handelsmerken, logo's, afbeeldingen en dienstmerken van Cresa die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Cresa en mogen niet zonder toestemming van Cresa worden gebruikt, en dan alleen nog met de juiste bevestiging.

Vertrouwelijke informatie
Cresa raadt u af informatie te verzenden of te plaatsen waarvan u denkt dat deze vertrouwelijk is of eigendom is van de Cresa-website, en u wordt erop gewezen dat alle verzonden of geposte informatie of materiaal niet als vertrouwelijk zal worden beschouwd, en dat door het verzenden of plaatsen van informatie of materiaal, Cresa  een onbeperkte en onherroepelijke licentie krijgt om deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te verzenden en te verspreiden. Cresa heeft het recht om het te gebruiken voor elk doel dat het kiest, zij het als ideeën, concepten, knowhow of technieken die verstuurd of geplaatst zijn.

Geen verklaringen en garanties. Alhoewel Cresa pogingen doet om correcte informatie op deze website te verstrekken, aanvaardt Cresa geen verantwoordelijkheid voor en geeft geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie of het aangeboden materiaal. Alle informatie en materiaal wordt verstrekt "KOOP OP EIGEN BATE EN SCHADE" en CRESA WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE EN MATERIAAL AF. IN GEEN GEVAL KAN CRESA AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP INFORMATIE OF MATERIAAL DAT WORDT GELEVERD OF SCHADE VAN WINSTDERVING OF VERLOREN INKOMSTEN.